Διοίκηση

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και τη Διευθύντρια. Το Ε.Σ. είναι πενταμελές και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι τριετής (Ν. 3149 ΦΕΚ 141/τ.Α/10-6-2003) και παρατείνεται έως ότου οριστεί νέο Συμβούλιο (Ν. 4368 ΦΕΚ 21/τ. Α/21-2-2016).

Με την 76080/Γ3/12-05-2016 απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 254/ΥΟΔΔ/20-05-2016) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

+ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αβαγιανός Χρυσόστομος ως Πρόεδρος
Μαμπεϊντζή Αναστασία, Φιλόλογος ως Αντιπρόεδρος
Καρανικολή Αθανασία, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ως Μέλος
Βεργόπουλος Βασίλειος, Δάσκαλος ως Μέλος
Τσαλίκη Αναστασία, Δικηγόρος ως Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Αρχιμανδρίτης Μπένος Χρυσόστομος, αναπληρωματικός του Προέδρου
Μπρούσας Πρόδρομος, Φιλόλογος, αναπληρωματικός της Αντιπροέδρου
Μαυρίδου Αναστασία, Συνταξιούχος
Καρακότσαλη Ευαγγελία, Δασκάλα
Ρωμανίδου Μάρθα, Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης είναι η Κωνσταντινιά Τρούτπεγλη, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος