Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ

Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ

Κατηγορία: Πολιτική Οικονομία Οικολογία Περιβάλλον

Τίτλος: Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ

Συγγραφέας: Δημαδάμα Ζέφη

Εκδότης: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Έτος: 2021

Η επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (κράτη, κυβερνήσεις, κοινωνία πολιτών), απαιτεί μετρήσιμους δείκτες, επιχειρησιακά εργαλεία και οικονομικά υποδείγματα αποτίμησης του περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και των αντίστοιχων πολιτικών, ώστε να μην παραμείνουν οι διεθνείς πολιτικές και ειδικότερα η Agenda 2030 και οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ, για μια ακόμη φορά ένα ευχολόγιο.
Σε αυτό συνίσταται και η συμβολή του παρόντος βιβλίου: στη διασύνδεση των μεθόδων οικονομικής αποτίμησης με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το κεντρικό ζήτημα της παρούσας επιστημονικής συμβολής επικεντρώνεται στην σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος και ειδικά στα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου δίνεται έμφαση στην διεξοδική ανάλυση των θεωριών, εργαλείων και υποδειγμάτων που χρησιμοποιεί η οικονομική επιστήμη για να ερμηνεύσει το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτό.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται επιλεγμένες διεθνείς πολιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που οδήγησαν στην Agenda 2030 και στους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη.

Share this post