Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

 

Ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε αυτόν περιγράφεται το πλαίσιο αξιών που θα πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά υπαλλήλων που εργάζονται στο Δημόσιο.

Ο Κώδικας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως δημόσιας υπηρεσίας.